Polityka prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMED Robert Ochędzan S.K.A., Kokanin 84B, 62-817 Żelazków, Polska, NIP: 6182191717, REGON: 520949285, KRS: 0000945188, Sąd Rejonowy Poznań, Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN (dalej: AMED S.K.A. , „administrator”). Kontakt z Administratorem od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.00 lub pod adresem info@amed.net.pl Nie powołuje się Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy Strony internetowej i Sklepu internetowego, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO).

3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

4.Chroniąc dane klientów przesyłanych za pomocą formularzy /rejestracyjnych, transakcyjnych/ i dbając o bezpieczeństwo zakupów, Sklep ma uruchomione konto SSL /certyfikat SSL IAI S.A./.Certyfikat SSL służy do szyfrowania danych przesyłanych w Internecie między użytkownikiem, a serwerem.

5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

6.Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Klient posiada Konto na naszej stronie, to przetwarzamy jego dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a w przypadku przedsiębiorców, także nazwę firmy i numer NIP.

7. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

7.1. marketingu bezpośredniego,

7.2. realizacji zawartych z Administratorem umów,

7.3. wykonania ciążących obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

7.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

7.5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.

8 Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:

8.1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 10.7.1. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów – art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

8.2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 10.7.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

8.3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 10.7.3. – wypełnienie obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

8.4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 10.7.4. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

8.5. w zakresie celu oznaczonego w pkt 10.7.5. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

10. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

11. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych,  sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych do innego administratora,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili może Pan/Pani przesłać  swoją pisemną dyspozycję listownie na adres Firmy AMED S.K.A. podany w niniejszym Regulaminie lub wysłać ją  na adres e-mail:info@amed.net.pl .

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

13. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

14. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)- ul. Stawki 2 00-193 Warszawa , gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

15. Pana/Pani dane osobowe będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w przypadku sprzedaży elektronicznej – e-sklep, w pozostałych przypadkach nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

16. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

17. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

18.  Klient składając zamówienie w Sklepie, oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe, są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach realizacji zamówienia przez Firmę AMED S.K.A. z siedzibą w Kokanin 84B, 62-817 Żelazków. Firma AMED, gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych, dostęp do treści oraz ich poprawianie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych .

Translate »